Background

Waste Search

ค้นหาชื่อของเสีย/ผลพลอยได้

ผลการค้นหาข้อมูล ""
รหัสของเสีย ประเภทของเสีย/ผลพลอยได้ ชื่อของเสีย ปริมาณ ความถี่ในการเกิด
จำนวนของเสีย 20 รายการ การจัดการ 20 รายการ ประเภท 1,000 รายการ ดูข้อมูลของเสียทั้งหมด